PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid is als volgt opgebouwd:

I.       Inleiding
II.     Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?
III.    Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Reximmo N.V. ?
IV.    Voor welke doeleinden verwerkt Reximmo N.V. uw persoonsgegevens ?
1.      Wettelijke verplichtingen
2.      Contractuele relaties tussen Reximmo N.V. en u als klant
3.      Gerechtvaardigde belangen van Reximmo N.V.
4.      Specifiek gerechtvaardigd belang van Reximmo N.V. : conventionele direct marketing
5.      Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)
V.     Aan wie maakt Reximmo N.V. uw persoonsgegevens over?
VI.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?
VII.   Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?
VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?
1.      Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
2.      Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame
3.      Recht om een klacht in te dienen

 

Inleiding

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Reximmo N.V. ?

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Reximmo N.V. (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Reximmo N.V. opgevraagd bij de overheid of technische experten.

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door u verstrekt

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Reximmo N.V. wanneer Reximmo N.V. de functie van syndicus uitoefent

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd

Gegevens over de verrichtingen van Reximmo N.V. met u

De informatie in verband met uw contacten met Reximmo N.V., per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Reximmo N.V., haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Reximmo N.V. (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Reximmo N.V. zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.


Voor welke doeleinden verwerkt Reximmo N.V. uw persoonsgegevens ?

 

Reximmo N.V. verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 

Wettelijke verplichtingen

 

Hieronder vallen onder meer:

 

Contractuele relaties tussen Reximmo N.V. en u als klant

 

 

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Reximmo N.V. worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Reximmo N.V. uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 

Gerechtvaardigde belangen van Reximmo N.V.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

Specifiek gerechtvaardigd belang van Reximmo N.V. : conventionele direct marketing

 

Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

 

Aan wie maakt Reximmo N.V. uw persoonsgegevens over?

Reximmo N.V. kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Reximmo N.V. bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

Reximmo N.V. dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Reximmo N.V. gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Reximmo N.V., evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

 

Reximmo N.V. neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Reximmo N.V. gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Reximmo N.V. onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Reximmo N.V. u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Damstraat 20 te 9030 Mariakerke of per e-mail naar secretariaat@reximmo.be.

Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Reximmo N.V. niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

Recht om een klacht in te dienen